Egyptian Railway Authority (ERA)

ERA to purchase 12 rail test machines

Mon, 08 Jul 2019 - 10:01 GMT

ERA will receive four rail test machines worth €8.5 million by the end of 2020.

More